OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM SPRÁVCU   DANÍ

     Vážení občania, v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov majú občania povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2018, ak v predchádzajúcom roku nastala zmena skutočností ako dedenie, kúpa a  predaj nehnuteľností,  zhotovenie drobných stavieb, zmena výmery stavby prístavbou, kolaudácie stavieb, vydanie stavebných povolení, odstránenie stavieb,  vznik a zánik podnikateľských priestorov, nadobudnutie dražbou a iné zmeny.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur.

Upozorňujeme občanov, že vznik alebo zánik daňovej povinnosti za psa v prípade straty, kúpy, darovania alebo uhynutia psa treba nahlásiť písomne na tlačive Priznanie k dani za psa.

 


 

OBEC SEMEROVO
zverejňuje

zámer na prenájom reklamnej plochy
na 3 ks autobusových zástavkách
(Semerovo – Kríž, Surovina a Červený Majer)
na dobu určitú - na päť rokov.

Ponuky je potrebné zaslať na adresu:
OBEC SEMEROVO,
941 32 SEMEROVO č. 345

s označením
„prenájom reklamnej plochy“
do
31. januára 2018.

UPRAVENÉ STRÁNKOVÉ HODINY
27. 12. 2017 až 29. 12. 2017
od 8,00 hod. do 10,00 hod.,
02. 01. 2018 až 05. 01. 2018
od 8,00 hod. do 12,00 hod.

V priebehu mesiaca január 2018 nebudú predĺžené stránkové hodiny v stredu.

V prípade potreby nás kontaktujte:
Veronika Štefániková: 0910 265 350
Soňa Slobodníková: 0915 043 014
Ildikó Sláviková: 0907 733 726

OZNAM

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z..

Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

 


 

KONTAJNERY NA

CINTORÍNSKY ODPAD

sú umiestnené medzi
starým a novým cintorínom