OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

 

Pečať Rozvoja obcí a miest 2016

OZNAM  SPRÁVCU   DANÍ

Vážení občania, v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov majú občania povinnosť podať daňové priznanie k dani z  nehnuteľnosti do 31.1.2017, ak v predchádzajúcom roku nastala zmena skutočností ako dedenie, kúpa a  predaj nehnuteľností,  zhotovenie drobných stavieb, zmena výmery stavby prístavbou alebo nadstavbou, kolaudácie stavieb, vydanie stavebných povolení, vznik podnikateľských priestorov a iné zmeny. Zároveň žiadame občanov, ktorí si uplatňujú úľavu na dani z nehnuteľnosti z titulu zdravotne ťažko postihnutého občana, aby do 31.01.2017 preukázali platnosť preukazov ZŤP. V opačnom prípade úľava nebude poskytnutá. Občania, ktorí si neobnovili zmluvu na prenájom svojich pozemkov, majú povinnosť podať daňové priznanie za tieto pozemky.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur.

Upozorňujeme občanov, že vznik alebo zánik daňovej povinnosti za psa v prípade straty, kúpy, darovania alebo uhynutia psa treba nahlásiť písomne na tlačive Priznanie k dani za psa.