OBEC SEMEROVO
zverejňuje

zámer na prenájom reklamnej plochy
na 3 ks autobusových zástavkách
(Semerovo – Kríž, Surovina a Červený Majer)
na dobu určitú - na päť rokov.

Ponuky je potrebné zaslať na adresu:
OBEC SEMEROVO,
941 32 SEMEROVO č. 345

s označením
„prenájom reklamnej plochy“
do
31. januára 2018.