OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM

 

V piatok
21. februára 2020
bude obecný úrad
z technických príčin
zatvorený.

 

 


 


 

OZNAM  SPRÁVCU   DANÍ

 

Vážení občania, v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov majú občania povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.1.2020, ak v roku 2019  nastala zmena skutočností ako dedenie, kúpa a  predaj nehnuteľností,  zhotovenie drobných stavieb, zmena výmery stavby prístavbou, kolaudácie stavieb, vydanie stavebných povolení, odstránenie stavieb,  vznik a zánik podnikateľských priestorov, nadobudnutie dražbou a iné zmeny.  
Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur.

Upozorňujeme občanov, že vznik alebo zánik daňovej povinnosti za psa v prípade straty, kúpy, darovania alebo uhynutia psa treba nahlásiť písomne na tlačive Priznanie k dani za psa.

 


 

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa (PDF, 142 kB)