Výzva
na predloženie cenovej ponuky
„Zimná údržba miestnych komunikácií
v obci Semerovo“

Výzva vo formáte pdf (848 kB, PDF) a Word (92 kB, docx) na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015.

Cenovú ponuku je nutné spracovať a predložiť v zmysle výzvy do 7.12.2018 o 12.00 hod.

Poznámka: uchádzači predkladajú iba nacenený návrh, zmluvu nie !