Štatistika za rok  2017

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1348
Počet cudzincov: 9
Počet obyvateľov na prechodnom pobyte: 18

Celkový počet obyvateľov 1348:  mužov  670, žien 678
Deti mladšie ako 15 rokov 244:  mužov 134,  žien  110
Občania nad 15 rokov  1104:  mužov  536, žien  568

Od 0r. do 1 roku: 30
Od 2r. do 6 rokov: 71
Od 7r. do 15 rokov: 143
Od 16r. do 18 rokov: 48
Od 19r. do 60 rokov: 789
Nad 60 rokov: 267

Priemerný vek obyvateľov  39,15:  muži  36,95, ženy  41,32

Počet prihlásených obč. na trvalý pobyt v r. 2017: 26
Počet odhlásených obč. z trvalého pobytu v r. 2017: 38
Počet narodených detí v r. 2017: 16
Počet zomrelých občanov v r. 2017: 21
Nadobudnuté slovenské občianstvo: 1