Zverejnené 24.11.2020

vyzva 2020 24 11


upozornenie 2020 11 24


Zverejnené 16.11.2020

Verejná obchodná súťaž - prenájom majetku obce


 

Zverejnené 16.11.2020

Verejná obchodná súťaž - predaj majetku obce


Zverejnené 26.10.2020

Obec Semerovo
sa obracia s prosbou o pomoc
a podporu.
Súčasná situácia žiada získať
dobrovoľníkov ochotných postaviť sa do
prvej línie a pomôcť zvládnuť testovanie
obyvateľov na COVID 19.
Prosíme tých občanov dobrovoľníkov
zdravotníkov a administratívnych
pracovníkov z obce aby sa v prípade
záujmu prihlásili na telefónom čísle
035/6474101 alebo 0904700582


 

Zverejnené 26.10.2020

Obmedzený režim fungovania Obecného úradu


 

Zverejnené 23.10.2020

Povinnosť registrácie ošípaných


 

Zverejnené 13.10.2020

Verejná vyhláška


 

Zverejnené 09.10.2020

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby


Zverejnené 09.10.2020

Rozhodnutie - odstránenie stavby


Zverejnené 30.09.2020

Územné rozhodnutie - prepojenie vodovodnej siete


Zverejnené 08.09.2020

Verejná vyhláška


 

Zverejnené 31.08.2020

Kolaudačné rozhodnutie


Zverejnené 31.08.2020

Oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe


Zverejnené 31.08.2020

Oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe


Zverejnené 21.08.2020 (do 28.09.2020)

Oznámenie o dražbe


 Zverejnené 17.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania


Zverejnené 09.08.2020

Zverejnenie zámeru


Zverejnené 03.08.2020

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti


Zverejnené 18.07.2020

Oznámenie o strategickom dokumente


 

Zverejnené 15.07.2020

Záznam ohlasovne


Zverejnené 10.07.2020

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania


 

Zverejnené 09.07.2020

Povolenie na odstránenie stavby


Zverejnené 04.07.2020

Verejná vyhláška


 

 

Zverejnené 01.07.2020

Oznámenie o strategickom dokumente


 

Zverejnené 24.06.2020

Rozhodnutie


Zverejnené 04.06.2020

Rozhodnutie o umietnení stavby a stavebné povolenie


Zverejnené 04.06.2020

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (PDF; 4,7 MB)


Zverejnené 03.06.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Modernizácia domu smútku (PDF; 1 MB)

Príloha k výzve (XLS; 69 kB)


 

Zverejnené 13.05.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky
(PDF; 125 kB)


 

Zverejnené 28.04.2020

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca a nástup náhradníka
(PDF; 498 kB)


Zverejnené 16.04.2020

Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny
„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“
(PDF; 1,3 MB)


 

Zverejnené 02.04.2020

Zverejnenie údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (PDF; 8 MB)


Zverejnené 27.03.2020

Opatrenie na prevenciu znečišťovania (PDF; 1310 kB)


 

Zverejnené 20.03.2020

Oznámenie od upustení od dražby (PDF; 57 kB)


Zverejnené 20.03.2020

Verejná vyhláška - uloženie zásielky (PDF; 272 kB)


Zverejnené 18.03.2020

Oznámenie o dražbe (PDF; 400 kB)


Zverejnené 17.03.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 271 kB)


Zverejnené 06.03.2020

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby (PDF; 132 kB)


 

Zverejnené 03.03.2020

Oznámenie o dražbe (PDF; 636 kB)


Zverejnené 25.02.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 273 kB)


Zverejnené 14.02.2020

„Územný plán obce Dvory nad Žitavou“ – oznámenie o strategickom dokumente

Potvrdenie o informovaní verejnosti a sprístupnení dokumentu

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Dvory nad Žitavou

Územný plán  obce Dvory nad Žitavou - návrh zadania

 


 

 

Zverejnené 17.12.2019

Kolaudačné rozhodnutie č. 383/2019-6 (PDF; 129 kB)


 

Zverejnené 17.12.2019

Kolaudačné rozhodnutie č. 473/2019-5 (PDF; 124 kB)


Zverejnené 11.12.2019

Prehľad daňových nedoplatkov (PDF; 239 kB)


 

Zverejnené 05.12.2019

Prehľad daňových nedoplatkov (PDF; 242 kB)


Zverejnené 12.11.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 105 kB)

 


 

Zverejnené 17.10.2019

 

OZNAM

Čiastočná uzávierka cesty I/75


Žiadateľ: Slovenská správa ciest Bratislava
Druh uzávierky:  čiastočná uzávierka
Doba uzávierky: od 11.11.2019 do 30.11.2019

Dôvod uzávierky:
„Oprava cesty I/75 Kolta – vysprávky za tepla v intraviláne a extraviláne obce Kolta“   

Práce budú prebiehať vždy v jednom jazdnom pruhu, doprava bude presmerovaná      
 striedavo do voľného jazdného pruhu.


Zverejnené 11.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia chodníka v obci Semerovo

Výzva (PDF; 936 kB)

Situácia širších vzťahov (PDF; 240 kB)

Koordinačná situácia - búracie práce (PDF; 220 kB)

Koordinačná situácia - navrhovaný stav (PDF; 268 kB)

Betónová lávka - pôdorys, rez, pohľad, navrhovaný stav (PDF; 277 kB)

Sprievodná správa (PDF; 101 kB)

Súhrnná technická správa (PDF; 161 kB)

Technická správa (PDF; 171 kB)

Príloha č. 2 - zadanie (XLS; 36 kB)

 


 

 Zverejnené 25.09.2019

Rozhodnutie o umiestnení stavby (PDF; 3163 kB)


 

Zverejnené 04.09.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 275 kB)


Zverejnené 01.08.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 109 kB)


Zverejnené 04.06.2019 o 11:27 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 259 kB)


 

Zverejnené 02.06.2019 o 11:40 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 161 kB)


 

Zverejnené 29.04.2019 o 13:48 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 181 kB)


Zverejnené 25.04.2019 o 07:50 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 129 kB)


Zverejnené 19.03.2019 o 17:25 hod.

Stavebné povolenie 274/2018-6 (PDF; 159 kB)

 


 

Zverejnené 19.03.2019 o 17:19 hod.

Rozhodnutie o umiestnení stavby 397/2018-6 (PDF; 128 kB)

 


 

Zverejnené 19.03.2019 o 17:16 hod.

Rozhodnutie o umiestnení stavby 259/2019-7 (PDF; 265 kB)

 


 

Zverejnené 19.03.2019 o 17:11 hod.

Rozhodnutie o umiestnení stavby 11/2019-7 (PDF; 286 kB)

 


 

Zverejnené 19.03.2019 o 09:29 hod.

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky (PDF; 107 kB)

 


 

Zverejnené 14.02.2019 o 08:09 hod.

 


 

Zverejnené 01.02.2019 o 10:14 hod.

Usmernenie ku chovu ošípaných.pdf (PDF; 364 kB)

 


 

Zverejnené 04.12.2018 o 18:20 hod.

 

Ponuka na predaj majetku


Zverejnené 21.11.2018 o 08:39 hod.

Rozhodnutie o umietsnení stavby - Ing. Silvia Kolářová, PhD., 941 32  Semerovo č. 32 (PDF; 304 kB)


 

Zverejnené 17.08.2018 o 08:14 hod.

Oznámenie o zastavení konania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Jasová (PDF; 903 kB)

 


 

Zverejnené 15.08.2018 o 20:15 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu (PDF; 903 kB)

Nenacenený výkaz -- výmer (XLS; 88 kB)

 


 

Zverejnené 30.07.2018

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rodinný dom a garáž (PDF; 363 kB)

 


 

Zverejnené 30.07.2018

Kolaudačné rozhodnutie - Rodinný dom (PDF; 126 kB)

 


 

Zverejnené 25.07.2018

Rozhodnutie OÚ Nitra (PDF; 959 kB)

 


 

Zverejnené 04.07.2018

 


 

 

Zverejnené 1.06.2018

Rozhodnutie o strategickom dokumente: „Územný plán obce Kolta – Zmeny
a doplnky č.1/2018“ (PDF; 113 kB)


Zverejnené 29.05.2018

Odstúpenie odvolania Juraja Kováčika (JPG; 57 kB)


Zverejnené 23.05.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu (PDF; 219 kB)


Zverejnené 12.05.2018

Vyhlásenie o zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru (PDF; 377 kB)


 

Zverejnené 12.05.2018

Oznámenie o odvolaní vo veci rozhodnutia o uznaní poľovného revíru (PDF; 128 kB)


Zverejnené 10.05.2018

Územný plán obce Kolta - oznámenie o strategickom dokumente (JPG; 361 kB)


Zverejnené 13.04.2018

Rozhodnutie Samostatná bažantnica Jasová (PDF; 310 kB)

Príloha k rozhodnutiu (PDF; 416 kB)


Zverejnené 05.04.2018

Individuálna účtovná uzávierka školy za rok 2017 (PDF; 2,7 MB)

 


Zverejnené 05.04.2018

Individuálna účtovná uzávierka obce za rok 2017 (PDF; 4,0 MB)


Zverejnené 23.03.2018

VÝZVA
na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
pre predmet zákazky s názvom:  "Kamerový systém v obci Semerovo".
(PDF; 244 kB)


Zverejnené 19.03.2018

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu
(PDF; 427 kB)


Zverejnené 23.02.2018

Upovedomenie o začatí  konania vo veci  uznania  Samostatnej bažantnice Jasová (PDF; 427 kB)

 


 

Zverejnené 8.1.2018


Zverejnené 22.12.2017

Územné rozhodnutie č. 257/2017-8 (PDF; 427 kB)


Zverejnené 22.12.2017

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (PDF; 192 kB)


 Zverejnené 12.12.2017

Verejná vyhláška - pozvánka (PDF; 175 kB)


 

Zverejnené 7.12.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu (PDF; 211 kB)


Zverejnené 23.11.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti  (PDF; 45 kB)


 

Zverejnené 23.11.2017

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov (PDF; 135 kB)


Zverejnené 13.11.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby (PDF; 1,1 MB)


Zverejnené 08.11.2017

Rozhodnutie o poľovnom revíri (PDF; 1,3 MB)


Zverejnené 07.11.2017

Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umietnení stavby (PDF, 1,1 MB)


Zverejnené 04.11.2017

Oznámenie o konaní dražby (PDF, 500 kB)


Zverejnené 31.10.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie v spojenom konaní (PDF, 500 kB)


Zverejnené 30.10.2017

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby (PDF, 240 kB)


Zverejnené 30.10.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie v spojenom konaní (PDF, 544 kB)


Zverejnené 29.10.2017

Petícia za nepovolenie stavby (PDF, 166 kB)


 

Zverejnené 19.10.2017

Dražobná vyhláška (PDF, 483 kB)


Zverejnené 04.10.2017

Oznámenie o začatí územného konania (PDF, 200 kB)


Zverejnené 15.08.2017

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov)(PDF, 111 kB)


 

Zverejnené 05.07.2017

Rozhodnutie o chránenom pracovisku (PDF, 196 kB)


Zverejnené 14.6.2017

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
pre zadávanie zákazky
podľa § 117 prieskumom trhu
- Modernizácia terasy domu kultúry (PDF, 224 kB)


Zverejnené 5.5.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby (PDF, 915 kB)

 


 

 

 

 


Dátum zverejnenia 6.4.2017

 


Oznámenie o dobrovoľnej zdražbe - SB16-05112 (PDF)


 

Oznámenie o dobrovoľnej zdražbe - SB16-05113 (PDF)


 


 


O B E C   S E M E R O V O, 941 32 SEMEROVO č. 345

Číslo: 09 / 2017

          

V Semerove, dňa : 12.01.2017

SZACACS s. r. o.

č. 560

941 32 Semerovo

Vec: oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

           Obec Semerovo oznamuje adresátovi : SACACS s.r.o. posledné sídlo: Semerovo 560, že na Daňovom úrade Nitra, pobočka Nové Zámky má uloženú zásielku od:

Daňového úradu Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové Zámky

ktorú si môže vyzdvihnúť na Daňovom úrade v Nových Zámkoch, kancelária

č. 108 v úradných hodinách v termíne :

od 12. januára 2017   do 26. januára 2017.

                                                                                                             Marián Kečkéš v.r.

                                                                                                             starosta obce

Verejná vyhláška bola

Vyvesená dňa: 12. 01.2017

Zvesená dňa: 26.01.2017

Vybavuje: I. Sláviková

Telefón                             Fax                           Bankové spojenie                         IČO                                   E-mail

035/6474101               035/6450010               172120172/0200                   00309257                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
pre zadávanie zákazky
podľa § 117 prieskumom trhu
Predmet zákazky:
Pasport dopravného značenia komunikácií
v správe obce Semerovo (PDF, 147 kB)

 

Zverejnené: 25. 11. 2016

 


Dražobná vyhláška
na deň 19.12.2016 (PDF, 750 kB)

 

Zverejnené: 14. 11. 2016

 


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
„Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Semerovo“
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zverejnené: 10. 11. 2016

 


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
„Rekonštrukcia zvonice v obci Semerovo“
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zverejnené: 10. 10. 2016

 


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky s názvom
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Semerovo“
podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Semerovo
Druh zákazky: Stavebné práce a Tovary
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice a dodávka 2 ks garážových brán vrátane montáže v obci Semerovo.
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou položkovitého rozpočtu – výkaz výmer pre časť 1 a časť 2, ktorý je prílohou č.1 výzvy na prekladanie ponúk.

Zverejnené: 27. 9. 2016

 


 

Stanovisko
okresného úradu v Nitre -
Návrh Územný plán Obce Semerovo zmeny a doplnky č. 1

 


 

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC

Názov obce: Semerovo

Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR

Adresa sídla obce: 941 32 Semerovo č. 345

IČO: 00309257

Predmet zákazky: Externé služby pre verejné obstarávanie

Zverejnené: 17. 8. 2016

 


 

Územné rozhodnutie č. 236/2016/03

Rozhodnutie o umiestnení stavby

"Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa"

Miesto stavby: Dubník,Dvor Mikuláš

Zverejnené: 11. 8. 2016

 


VÝZVA

 

na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy obytného polyfunkčného domu v obci Semerovo
CPV: 45261910-6 Slovník VO: Opravy striech
CPV: 45261000-4 Slovník VO: Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
Druh zákazky: Stavebné práce

Zverejnené: 9. 8. 2016


 

Oznámenie o začatí územného konania č. 236/2016-02

Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa

Celé znenie oznámenia nájdete tu.

Zverejnené: 15.7.2016

 


 

ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU ŽP

 


 

Zverejnené: 30. 5. 2016


 


 

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Semerovo

Zmeny a doplnky č. 1 - širšie vzťahy

Zmeny a doplnky č. 1 - urbanistický návrh

Zmeny a doplnky č. 1 - návrh dopravy

Zmeny a doplnky č. 1 - vodné hospodárstvo

Zmeny a doplnky č. 1 - návrh energetiky a telekomunikácie

Zmeny a doplnky č. 1 - plynofikácia

Zmeny a doplnky č. 1 - záber PP

Príloha č. 1 k záberu PP

Zmeny a doplnky č. 1 - ochrana prírody


VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV

Vyhodnotenie dotazníkov k plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja

november 2015