OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Upozornenie občanov na neetické konanie niektorých zmluvných pohrebných služieb.

Rozhodnutie verejnou vyhláškou vo veci zmeny integrovaného povolenia pre RAB Semerovo

 

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na umiestnenie stavby

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

 

Názov stavby: Bytový dom

Miesto stavby: Severne od zastavaného územia obce Semerovo

Stavebná firma OBNOVA Semerovo

oznamuje občanom, že v priestore Stavebnín

zbiera bezplatne

staré, použité, poškodené fólie všetkých druhov a farieb.

 

 

Odporúčania pre obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti