OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

OBEC SEMEROVO vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Semerovo
na deň 16. 9. 2011 o 19,oo hod.


Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou
prihlášky je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu obecného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie. Vítané sú certifikáty o absolvovaní školení
obecných kontrolórov.
Mesačná odmena hlavného kontrolóra v obci Semerovo: priemerný plat v národnom hospodárstve (769,00 EUR x koeficient 1,54) - pracovný úväzok je 0,1.

V Semerove, dňa 24. 6. 2011

Imrich Hrabovský, starosta obce

Bližšie informácie o programe tu!


Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

Táto povinnosť sa týka objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávanie na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

Obec Semerovo a Základná škola Semerovo zverejňujú všetky zákonom predpísané náležitosti na web stránke Obce Semerovo:
www.semerovo.eu