OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU


Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

Táto povinnosť sa týka objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávanie na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

Obec Semerovo a Základná škola Semerovo zverejňujú všetky zákonom predpísané náležitosti na web stránke Obce Semerovo:
www.semerovo.eu

Register obnovenej evidencie pozemkov, ďalej len ROEP

 

Zoznam známych vlastníkov s neznámym pobytom k nahliadnutiu tu!

 

Rozhodnutie Správy katastra Nové Zámky

 

 

 

Európske služby zamestnanosti

Sieť EURES bola založená v roku 1993. Od 1. mája 2004 začala fungovať aj na Slovensku. Uchádzači v našej databáze nájdu voľné pracovné miesta, ktoré sú   k dispozícii vo všetkých členských krajinách EURES. Členskými krajinami siete EURES sú krajiny Európskej únie, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Na území členských krajín spolupracuje v rámci siete viac než 800 EURES poradcov.  Na Slovensku je v súčasnosti 18 EURES poradcov a 28 EURES asistentov. Kontakty na EURES poradcov / EURES asistentov nájdete na stránke www.eures.sk

Čo je EURES?

  • Európske služby zamestnanosti. Ide o projekt Európskej komisie, ktorá ho organizuje  v spolupráci s verejnými službami zamestnanosti v členských krajinách EÚ/EHP,
  • služby a pracovné ponuky siete EURES sú poskytované bezplatne.

Aké služby poskytujeme?
Pre uchádzačov o zamestnanie EURES poskytujeme:

  • informácie o voľných pracovných miestach, o situácii na trhu práce v jednotlivých členských krajinách, o životných a pracovných podmienkach v cieľových krajinách,
  • asistenčné služby pri hľadaní si zamestnania. EURES pracuje s databázou voľných pracovných miest a databázou životopisov uchádzačov o zamestnanie,
  • poradenské služby pri tvorbe žiadostí o zamestnanie, životopisov, špeciálne poradenstvo pre klientov v prihraničných oblastiach.

Prvé kroky pri hľadaní práce v EÚ/EHP

  1. Navštívte portál EURES SK www.eures.sk alebo európsky portál EURES www.europa.eu.int/eures .
  2. Skontaktujte sa so zamestnávateľom, ktorý je uvedený pri Vami vybranej pracovnej ponuke.
  3. Kontaktujte EURES poradcu na príslušnom úrade práce a informujte sa o životných a pracovných podmienkach v danej krajine.

 

Voľné miesta k 25.2.2013 (súbor PDF, 48,3 kB)

Voľné miesta k 6.3.2013 (súbor PDF, 62,2 kB)

Voľné miesta k 26.3.2013 (súbor PDF, 127,3 kB)

Voľné miesta k 15.4.2013 (súbor PDF, 127,8 kB)

Voľné miesta k 2.5.2013 (súbor PDF, 123,8 kB)

Ponuka pre zdravotné sestry (súbor PDF, 404,1 kB)

Voľné miesta k 21. 5. 2013 (súbor PDF, 123,8 kB)

Voľné miesta k 1. 7. 2013 (súbor PDF, 61,2 kB)

Voľné miesta k 9.7.2013 (súbor PDF, 72,3 kB)

Voľné miesta k 16.7.2013 (súbor PDF, 80,8 kB)

Voľné miesta k 24.7.2013 (súbor PDF, 156,6 kB)

Voľné miesta k 25.11.2013 (súbor PDF, 181,9 kB)

Voľné miesta k 24.11.2014 (súbor PDF, 135,8 kB)