OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu

Predmet zákazky: Externé služby pre verejné obstarávanie (PDF, 50 kB)

 


 

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
„Zimná údržba miestnych komunikácií
v obci Semerovo“

Výzva vo formáte pdf (848 kB, PDF) a Word (92 kB, docx) na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015.

Cenovú ponuku je nutné spracovať a predložiť v zmysle výzvy do 7.12.2018 o 12.00 hod.

Poznámka: uchádzači predkladajú iba nacenený návrh, zmluvu nie !


 

 


 

 

Regionálna veterinárna a potravinová  správa (RVPS)  Nové Zámky v zmysle § 16 odst. 7 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných (aj majiteľov ošípaných, ktorí chovajú čo i len 1 kus pre vlastnú spotrebu ) na povinnosť registrácie každej ošípanej, ktorá je držaná pre vlastnú spotrebu na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Zámky. Povinnosť registrácie vznikla od 6. novembra 2018, kedy vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušila výnimka registrácie chovu s jednou ošípanou pre členské štáty vrátane Slovenskej republiky č. 2006/80/ES. Upozorňujeme, že na základe uvedených rozhodnutí sa musia chovatelia ošípaných dostaviť na Obecný úrad Semerovo do 26.11.2018 a oznámiť chov ošípaných.

viac informácií (súbor PDF, 665 kB)