OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážený obyvatelia obce Semerovo, prečítajte si náš oznam.

 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Upozornenie občanov na neetické konanie niektorých zmluvných pohrebných služieb.

Rozhodnutie verejnou vyhláškou vo veci zmeny integrovaného povolenia pre RAB Semerovo

 

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na umiestnenie stavby

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

 

Názov stavby: Bytový dom

Miesto stavby: Severne od zastavaného územia obce Semerovo

Stavebná firma OBNOVA Semerovo

oznamuje občanom, že v priestore Stavebnín

zbiera bezplatne

staré, použité, poškodené fólie všetkých druhov a farieb.

 

 

Odporúčania pre obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti